Domů » VOP

VOP

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na nákup výrobků provedený pomocí poptávky (objednávky) z webových stránek www.kovarstvi-hudec.cz. Přitom se nerozlišuje, zda bylo učiněno z poptávkového formuláře nebo přímo na e-mailovou adresu info@kovarstvi-hudec.cz nebo hudec.jiri@seznam.cz

 • Prodávající:
  Jiří Hudec
  Lhota 95
  592 45 Lísek
  IČ: 74247051
  DIČ: CZ8203114777
  tel.: 605 96 97 70
  e-mail: info@kovarstvi-hudec.cz, hudec.jiri@seznam.cz
 • Kupující:
  Fyzická osoba nebo právnická osoba nakupující výrobky.
 • Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Potvrzením objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito VOP a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.
 • Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

 • Objednávku (poptávku) výrobku provede kupující prostřednictví e-mailu nebo poptávkového formuláře. Na základě poptávky prodávající objednávku potvrdí, požádá o doplnění chybějících informací nebo odmítne.
 • Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího.
 • Potvrzením objednávky kupující souhlasí s cenou, zvoleným způsobem dopravy, platebními podmínkami a termínem dodání.
 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s že s nimi souhlasí.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

3. Předmět objednávky a závazky prodávajícího

 • Předmětem smlouvy je vzájemná dohoda na dodávce výrobků navazující na zaslanou poptávku nebo e-mail. Prodávající se zavazuje dodat kvalitní výrobky, dle specifikací uvedených na webových stránkách nebo specifikací, které si s kupujícím ujednali.
 • Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí.

Závazky kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou fakturační a dodací adresu, na kterou má být objednaný výrobek odeslán. V případě požadavku na doplňující údaje, je poskytne prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Kupující je povinen odebrat objednaný výrobek a zaplatit kupní cenu, včetně poštovného. V případě uvedených mylných informací nebo nepřevzetím zboží se zavazuje k uhrazení vzniklé škody a nákladů.

4. Dodací podmínky

 • Termín dodání výrobku – bude sděleno kupujícímu při zaslání objednávky (poptávky). Termín se výrazně liší dle vytíženosti v průběhu roku. Pokud kupujícímu termín dodání nevyhovuje, může objednávku ještě před schválením zrušit. Po schválení (potvrzení objednávky) už nelze od smlouvy odstoupit.
 • Převzetí výrobku – osobně na adrese firmy nebo zasláním přepravní společností. K přepravě využíváme Českou Poštu nebo Toptrans.
 • Cena za dopravu – cena se liší dle velikosti a váhy zásilky. Minimální cena dopravy je 210,- Kč včetně DPH. Na požádání sdělí prodávající kupujícímu přesnou cenu.
 • Převzetí zásilky – Kupující je povinen zásilku od přepravce převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad to neprodleně oznámit přepravci. V případě závad je kupující povinen ihned zahájit u dopravce reklamační řízení a kopii zápisu bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu. Pokud tak neučiní budou dodatečné reklamace o úplnosti a poškození dodávky odmítnuty. Podpisem dodacího listu stvrzuje kupující, že zásilka splňovala podmínky a náležitosti výše uvedené.

5. Způsob úhrady

 • Při osobním převzetí hotově při odběru výrobku.
 • Při zaslání na dodací adresu probíhá úhrada na dobírku. Kupující zaplatí úplnou kupní cenu vč. poštovného při převzetí zásilky. Po dohodě je možné provést úhradu na bankovní účet, kde je v tomto případě zásilka odeslána až po uhrazení úplné ceny.
 • V některých případech je nutné zaplacení zálohy, která slouží jako pojistka pro odebrání výrobku. O zaplacení zálohy bude vždy kupující předem informován. Výše zálohy je sjednána smluvně a kupující ji nemůže po prodávajícím požadovat vrátit zpět. V případě nedodržení termínu splatnosti zálohy může prodávající od smlouvy jednostranně odstoupit nebo změnit termín dodání.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

 • Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení §1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží (výrobku), které bylo upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Všechny výrobky jsou vyráběny na přání zákazníka, a tudíž není možné objednávku po jejím odsouhlasení ze strany kupujícího zrušit a ani objednané a dodané výrobky nelze vrátit zpět. Existuje tu ale možnost dohody kupujícího a prodávajícího, kde je kupující povinen uhradit náklady, které do doby, než informoval prodávajícího o úmyslu odstoupení od smlouvy vznikly. Pokud je výrobek již celý hotový nezbývá kupujícímu nic jiného než uhradit celou částku a výrobek si převzít.
 • V případě dohody o odstoupení od smlouvy musí být tato dohoda potvrzena kupujícím i prodávajícím. Dohoda musí být písemná a její obsah je jen na domluvě obou stran.
 • V případě dohody o vrácení nebo výměně výrobku nesmí být výrobek zaslán zpět na dobírku.
 • Po obdržení vráceného výrobku prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu výrobku nebo cenu, kterou si vzájemně dohodli) na jím uvedený bankovní účet. Náklady spojené s dopravou, balením vraceného výrobku hradí kupující.
 • Kupující může od smlouvy odstoupit, pokud prodávající neplní své povinnosti, zvlášť pokud výrazně nedodržuje termín dodání. Tato možnost přestane platit, pokud prodávající kupujícího o změně termínu dodání informoval a kupující s ní souhlasil. Stačí e-mailová komunikace.
 • Prodávající může od smlouvy ustoupit v případě neuhrazení nebo pozdní úhrady zálohy.

7. Ceny zboží (výrobků)

 • Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny, která musí být upravena ještě před potvrzením objednávky. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s dohodnutou cenou nebo cenou, která je v daný okamžik uvedena na webových stránkách u daného výrobku.
 • Ceny na webových stránkách jsou uvedeny bez DPH (že se jedná o cenu bez DPH je uvedeno u každého výrobku) a při realizaci objednávky bude k ceně připočítána příslušná sazba DPH. V případě nejasností vám na vyžádání sdělíme sazbu DPH, kterou pro vaši objednávku použijeme i cenu včetně DPH.

8. Řešení sporů

 • Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

9. Reklamace

a) Kupující

 • Podpisem dopravní listiny dopravci při převzetí zásilky stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zásilky tyto výrobky prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným výrobkem (například v druhu nebo množství), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů, informovat prodávajícího.

b) Prodávající

 • O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení reklamovaného výrobku a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

c) Zánik nároku na uplatnění reklamace

Nárok na uplatnění reklamace zaniká při:

 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s popisem nebo funkcí výrobku
 • použitím výrobku v exteriéru, který je určeno do interiéru
 • používání výrobku v podmínkách, které neodpovídají podmínkám užití a jeho funkce
 • poškození výrobku nadměrným zatěžováním nebo používáním nevhodným způsobem.
 • V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, výrobek je vrácen kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

10. Závěrečná ustanovení

 • Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odsouhlasení elektronické objednávky.
 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách firmy Jiří Hudec.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Závěrem bych chtěl dodat, že vše záleží na slušnosti chování a upřímném jednání. V naší snaze je mít co nejvíce spokojených zákazníků, tak budeme vždy hledat cestu ke kompromisu. Občas se ovšem najde nějaký vyčůraný jedinec, který si na zakázku něco objedná a potom to odmítá převzít a zaplatit, tak proti těm jsou některé části VOP.

×